Program edukacyjny

Bogaty program liceum pozwala na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin. Tradycje szkolnictwa Zmartwychwstanek stawiały zawsze na uprzywilejowanym miejscu przedmioty, które uczą umiłowania Ojczyzny – język polski i literaturę, historię, która jest nauczycielką życia.

Ponieważ jednak zmartwychwstańską pedagogikę cechuje otwarcie na znaki czasu, w dzisiejszej szkole przywiązuje się wielką wagę również do nauczania języków obcych, wiedzy o współczesnym świecie oraz informatyki.

Ważnym środkiem wspierającym nauczanie są liczne lekcje muzealne, wykłady poza szkołą oraz okolicznościowe wykłady prelegentów zapraszanych do szkoły.

Lekcje języka polskiego często uzupełniane są w muzeach, a także w czasie wycieczek śladami różnych pisarzy.

Inscenizacje wielu utworów literackich stanowiących lekturę młodzież ogląda na scenie warszawskich teatrów i na ekranach kin.

Naukę historii wspomagają wizyty w Muzeum Historycznym, Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego,  Cytadeli i na Pawiaku. Potężną porcję wiadomości historycznych przynoszą wycieczki krajowe i zagraniczne. Poznawaniu historii służą także spotkania z kombatantami, rocznicowe programy artystyczne i apele oraz bogata wideoteka zawierająca filmy historyczne i dokumentalne.

Blok humanistyczny uzupełniają w liceum – wiedza o kulturze. Przedmiot ten prowadzi młodzież do źródeł europejskiej kultury, otwiera horyzonty na dorobek kulturowy Europy i pozwala na zdobycie wykształcenia współczesnego Europejczyka.

Bardzo ważne jest nauczanie języków obcych. Wszyscy uczniowie uczą się angielskiego, a jako drugi język mogą wybrać francuski lub niemiecki. Plan przewiduje cztery godziny każdego języka tygodniowo w małych grupach.
Wielkie znaczenie dla nauki języków obcych mają wycieczki zagraniczne, a zwłaszcza trwająca od kilkunastu lat wymiana z katolickimi szkołami francuskimi, a od kilku lat z katolicką szkołą w Niemczech.

Przedmioty przyrodnicze również zajmują w szkole istotne miejsce. W pracowni biologicznej i fizyko-chemicznej komplet pomocy naukowych (np. mikroskop połączony z monitorem), tablica multimedialna oraz filmy przedstawiające bardziej skomplikowane doświadczenia pomagają uczniowi zrozumieć trudne zagadnienia. Liczne plansze, eksponaty i makiety przedstawiają bogactwo świata przyrody.

Bogaty zbiór nowoczesnych map i atlasów, kolekcja minerałów oraz filmy z serii National Geografic sprzyjają rozwijaniu zainteresowań geograficznych. Wiedzę z geografii młodzież pogłębia na lekcjach w Muzeum Archeologicznym, Muzeum Techniki i Muzeum Ziemi PAN. Wspaniałą okazją poznawania świata są liczne wycieczki.

Wiedza o społeczeństwie to ciekawe spotkania, w czasie których młodzież śledzi przemiany polityczne i wyrabia sobie swoje własne poglądy, odwiedza kulisy polskiego sejmu, czasami uczestniczy w sympozjach czy sesjach dotyczących problematyki społecznej, a także organizuje szkolne sondaże i prawybory parlamentarne i prezydenckie.

Wychowanie do życia w rodzinie to przedmiot o wielu aspektach praktycznych, zawierający liczne elementy psychologii. Pozwala poznać siebie, swoją psychikę i funkcjonowanie własnego organizmu, a także zasady międzyludzkiego współżycia. Wychowanie moralne, które jest jednym z istotnych aspektów kształtowania postawy młodego człowieka, dokonuje się nie tylko na lekcjach religii, ale także i tego przedmiotu, który bazuje na wrażliwości sumienia i uczy odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

Zabiegom grona pedagogicznego starającego się o rozwój duchowy i intelektualny młodzieży towarzyszy troska o zdrowie i kulturę fizyczną. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej albo na boisku przystosowanym do ćwiczeń lekkoatletycznych oraz gry w siatkówkę i piłkę nożną. Szkoła posiada także niewielką siłownię.