Psycholog

Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie rozumie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak.

Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, tj.:

- Dokonuje wstępną diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów. Celem pogłębienia diagnozy, kieruje do rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z którą ściśle współpracuje. 

- Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Udziela doraźnego wsparcia uczniom. Celem zapewnienia regularnej psychoterapii kieruje do odpowiednich specjalistów i Ośrodków.

- Prowadzi działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie występowaniu problemów w zakresie m.in. emocji, motywacji, relacji społecznych, np.poprzez prowadzenie warsztatów profilaktyczno-psychoedukacyjnych.

- Wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ściśle współpracuje z pedagogiem, logopedą, pielęgniarką, nauczycielami i wychowawcami celem zaplanowania i udzielenia jak najbardziej kompleksowej pomocy, możliwej do zapewnienia na terenie szkoły. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe udzielenie pomocy na terenie szkoły i konieczna jest specjalistyczna pomoc, przekazuje namiary. 

- Dokonuje rozpoznania sytuacji wychowawczych w szkole. Współpracuje z rodzicami celem wspierania i edukowania w zakresie systemów wychowawczych, zdrowia psychicznego i profilaktyki.

Aby móc skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, potrzebna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekunadziecka. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczną, a rodzic jej odmawia, zgodę może wyrazić Sąd.

Tajemnica zawodowa w przypadku psychologa szkolnego, udzielającego pomocy osobom małoletnim:

Psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy poufności, która dotyczy wszystkich informacji, które uzyska podczas rozmowy z dzieckiem. Współpracując ze szkolnym zespołem pedagogicznym (pedagog, wychowawca, nauczyciele, pielęgniarka) oraz z rodzicami, planując udzielenie adekwatnej i niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazywane informacje powinny ograniczać się do wniosków i zaleceń.

Tajemnica zawodowa nie obowiązuje, gdy: zagrożone jest czyjeś zdrowie i/lub życie, zachowania ucznia wskazują na konieczność objęcia opieką przez innego specjalistę i wymagana jest współpraca, mamy do czynienia z przemocą domową, psycholog dowie się o popełnieniu przestępstwa, psycholog zostanie zwolniony z tajemnicy zawodowej przez Sąd.

WYJAZD INTEGRACYJNY

Na początku roku szkolnego uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej, I Liceum biorą udział w wyjazdach integracyjnych.

Dzięki wspólnemu wyjazdowi uczniowie mają możliwość lepszego wzajemnego poznania się poza murami szkoły. Służą temu liczne aktywności: zwiedzanie okolicy oraz zajęcia psychologiczne o charakterze integracyjnym.

WARSZTATY „JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?”

Warsztaty skierowane do uczniów ostatniej klasy naszego Liceum. Program obejmuje zagadnienie stresu (przyczyny, objawy, skutki stresu) i skuteczne techniki radzenia sobie z nim (dotyczące ciała, emocji i sposobu myślenia). Celem jest zaopatrzenie uczniów w szeroki wachlarz możliwych technik radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji ( np. egzamin maturalny).

WARSZTATY „JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ?”

Warsztaty skierowane są do uczniów Szkoły Podstawowej, klas I-III. Ich celem jest uświadamianie, że emocje są czymś naturalnym, a sposobów radzenia sobie z nimi każdy musi się nauczyć. Podczas zajęć dzieci uczą się, jak je rozpoznawać, nazywać i wyrażać, nie krzywdząc innych. Szczególny nacisk położony jest na naukę radzenia sobie ze złością, która jest trudną emocją, a zachowania pod jej wpływem bywają, że ranią drugiego człowieka. Celem warsztatów jest zdobywanie kompetencji w zakresie konstruktywnych sposobów wyrażania złości. Dodatkowo podczas zajęć dzieci uczą się samodzielności, podejmowania decyzji, przewidywania konsekwencji działań oraz umiejętności współpracy. Ilość zajęć jest dopasowywana do potrzeb i możliwości grupy.

TRZYMAJ FORMĘ!

Program związany z edukacją prozdrowotną, opracowany i współtworzony wraz z pielęgniarką szkolną. Opiera się na wpajaniu młodzieży prozdrowotnych nawyków dotyczących odżywiania, sposobów spędzania wolnego czasu, higieny ciała i ducha. Służą temu m.in. organizowane w szkole zajęcia edukacyjne, pogadanki, konkursy, dzień sportu.

https://edukacja.fdds.pl

http://www.centrumingenium.pl/covid-19/

https://www.ore.edu.pl/2020/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-poradniki-dla-nauczycieli-i-rodzicow/

https://myslepozytywnie.pl/baza-materialow

https://sieciaki.pl

Kontakt