Program wychowawczy

Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie

dziedziczą kilkudziesięcioletnią tradycję szkół prowadzonych przez Zgromadzenie, które istnieją bez przerwy od 1918 r., przetrwały czasy okupacji i PRL. Mimo zmiennych kolei historii w szkole na warszawskim Żoliborzu każdego roku była matura. A absolwentki wracają tu ze swoimi dziećmi, później wnukami.

Program wychowawczy szkoły odwołuje się do tradycji i otwiera na teraźniejszość i przyszłość

Gdzie tkwi tajemnica szkoły, do której się powraca?

Gdzie tkwi tajemnica szkoły, do której się powraca?

Szkoła prowadzona przez siostry od tak wielu lat ma nie tylko swoją historię wpisaną w dzieje stolicy i ojczyzny, nie tylko piękną tradycję, ale także swoje oblicze, swój program wychowawczy, który wyrasta z doświadczeń pokoleń i opiera się na Ewangelii. Program wychowawczy szkoły odwołuje się do tradycji i otwiera na teraźniejszość i przyszłość. Jest to program wychowania integralnego, którego główną cechą jest szacunek i troska o wszechstronny rozwój wychowanka.

wychowanie religijne
– codzienna modlitwa przed lekcjami i okolicznościowa wspólna Eucharystia
– katecheza
– rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
– pielgrzymki

wychowanie moralne
– wychowanie do samowychowania (samooceny, samokrytyki)
– uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka
– udział w akcjach charytatywnych
– pomoc koleżeńska w nauce
– obecność uczniów niepełnosprawnych we wspólnotach klasowych

wychowanie sfery emocjonalnej

– indywidualne podejście do ucznia (m.in. zainteresowanie sytuacją rodzinną)
– działania integracyjne (lekcje wychowawcze, wycieczki, wspólne uczestnictwo w kulturze)
– lekcje przygotowania do życia w rodzinie
– możliwość rozwijania zainteresowań i własnej twórczości
– pomoc psychologa

wychowanie rozumu

– dyskusje kształcące obiektywizm i sztukę argumentacji
– poznawanie najnowszych osiągnięć techniki (nowoczesne pomoce)

– wychowanie woli
– praktyka sakramentu pojednania
– kształtowanie odpowiedzialności przez zlecanie funkcji społecznych w klasie i szkole
– wdrażanie do systematyczności przez systematyczne sprawdzanie prac klasowych i domowych

wychowanie estetyczne

– poznawanie dziedzictwa kultury na lekcjach i wycieczkach
– uczestnictwo w kulturze – zaplanowana edukacja teatralna, muzyczna i artystyczna
– przygotowywanie przedstawień teatralnych
– wystrój szkoły (m.in. reprodukcje dzieł sztuki z muzeów Europy)
– strój szkolny (mundurki codzienne i galowe)

wychowanie fizyczne i troska o zdrowie
– lekcje wychowania fizycznego i gimnastyka korekcyjna
– opieka lekarza i pielęgniarki
– szczególna troska o dzieci chore przewlekle
– turystyka

wychowanie społeczne
– działalność samorządów klasowych i szkolnego
– podejmowanie różnorodnych akcji (m.in. organizowanie prawyborów)
– współpraca ze szkołami warszawskimi (wspólne wycieczki oraz zabawy i dyskoteki)

wychowanie patriotyczne
– poznawanie kultury ojczystej – wycieczki po Polsce
– uroczyste obchodzenie świąt i rocznic narodowych
– troska o miejsca pamięci narodowej
– stała ekspozycja w szkole poświęcona Powstaniu Warszawskiemu