Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie dziedziczą kilkudziesięcioletnią tradycję szkół prowadzonych przez Zgromadzenie, które istnieją bez przerwy od 1918 r., przetrwały czasy okupacji i PRL. Mimo zmiennych kolei historii w szkole na warszawskim Żoliborzu każdego roku była matura. A absolwentki wracają tu ze swoimi dziećmi, później wnukami. Gdzie tkwi tajemnica szkoły, do której się powraca?
Szkoła prowadzona przez siostry od tak wielu lat ma nie tylko swoją historię wpisaną w dzieje stolicy i ojczyzny, nie tylko piękną tradycję, ale także swoje oblicze, swój program wychowawczy, który wyrasta z doświadczeń pokoleń i opiera się na Ewangelii. Program wychowawczy szkoły odwołuje się do tradycji i otwiera na teraźniejszość i przyszłość. Jest to program wychowania integralnego, którego główną cechą jest szacunek i troska o wszechstronny rozwój wychowanka.
wychowanie religijne
– codzienna modlitwa przed lekcjami i okolicznościowa wspólna Eucharystia
– katecheza
– rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
– pielgrzymki
wychowanie moralne
– wychowanie do samowychowania (samooceny, samokrytyki)
– uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka
– udział w akcjach charytatywnych
– pomoc koleżeńska w nauce
– obecność uczniów niepełnosprawnych we wspólnotach klasowych
wychowanie sfery emocjonalnej
– indywidualne podejście do ucznia (m.in. zainteresowanie sytuacją rodzinną)
– działania integracyjne (lekcje wychowawcze, wycieczki, wspólne uczestnictwo w kulturze)
– lekcje przygotowania do życia w rodzinie
– możliwość rozwijania zainteresowań i własnej twórczości
– pomoc psychologa
wychowanie rozumu
– dyskusje kształcące obiektywizm i sztukę argumentacji
– poznawanie najnowszych osiągnięć techniki (nowoczesne pomoce, dostęp do internetu)
– wychowanie woli
– praktyka sakramentu pojednania
– kształtowanie odpowiedzialności przez zlecanie funkcji społecznych w klasie i szkole
– wdrażanie do systematyczności przez systematyczne sprawdzanie prac klasowych i domowych
wychowanie estetyczne
– poznawanie dziedzictwa kultury na lekcjach i wycieczkach
– uczestnictwo w kulturze – zaplanowana edukacja teatralna, muzyczna i artystyczna
– przygotowywanie przedstawień teatralnych
– wystrój szkoły (m.in. reprodukcje dzieł sztuki z muzeów Europy)
– strój szkolny (mundurki codzienne i galowe)
wychowanie fizyczne i troska o zdrowie
– lekcje wychowania fizycznego i gimnastyka korekcyjna

– opieka lekarza i pielęgniarki
– szczególna troska o dzieci chore przewlekle
– turystyka
wychowanie społeczne
– działalność samorządów klasowych i szkolnego
– podejmowanie różnorodnych akcji (m.in. organizowanie prawyborów)
– współpraca ze szkołami warszawskimi (wspólne wycieczki oraz zabawy i dyskoteki)
wychowanie patriotyczne
– poznawanie kultury ojczystej – wycieczki po Polsce
– uroczyste obchodzenie świąt i rocznic narodowych
– troska o miejsca pamięci narodowej
– stała ekspozycja w szkole poświęcona Powstaniu Warszawskiemu