Rekrutacja do szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do klasy I oraz do klasy VII szkoły podstawowej.

W bieżącym roku szkolnym mamy jeszcze wolne miejsca w klasie II szkoły podstawowej.

 

O przyjęciu do kl. I Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • wynik rozmowy rekrutacyjnej Dyrekcji z rodzicami i dzieckiem;
 • analiza gotowości szkolnej dziecka;
 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii.

Do sekretariatu Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami (tj. kopia wstępnej diagnozy gotowości dziecka z przedszkola/szkoły lub kopia opinii o dziecku od nauczyciela z przedszkola/szkoły lub kopia opinii o dziecku od psychologa przedszkolnego/szkolnego);
 • opinię ks. Proboszcza o rodzinie;
 • dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);
 • skrócony odpis aktu urodzenia.

O przyjęciu do kl. VII Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • wynik rozmowy rekrutacyjnej  Dyrekcji z rodzicami i dzieckiem;
 • konkurs świadectw (klasa V i VI);
 • ocena z zachowania (na podstawie świadectw szkolnych) – wymagana wzorowa lub bardzo dobra
 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii.

Do sekretariatu Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami;
 • opinię ks. Proboszcza o rodzinie;
 • dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);
 • skrócony odpis aktu urodzenia.

Terminarz

Terminarz:

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 3 lutego 2018 r. (sobota) o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.
 • Od 3 lutego do 15 lutego 2018 r. zgłaszanie do szkoły (do sekretariatu) i złożenie Karty zgłoszenia ucznia (do pobrania ze strony internetowej) wraz z załącznikami.
 • Od 15 do 28 lutego 2018 r.  rodzice wraz z dziećmi będą zapraszani telefonicznie na rozmowę  z Dyrektorem Szkoły.
 • 1 marca 2018 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej.
 • Do 8 marca 2018 r. potwierdzenie woli uczęszczania do SP przez rodziców zakwalifikowanych dzieci i złożenie w sekretariacie wymaganych dokumentów (Kwestionariusz wraz z załącznikami).
 • Do 14 dni od dnia potwierdzenia woli należy opłacić wpisowe.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • O pozytywnej i negatywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są telefonicznie.
 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez Dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie ww. wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze Szkoły.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 3 marca 2018 r. (sobota) o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy VII Szkoły Podstawowej.
 • Od 3 do 16 marca 2018 r. zgłaszanie do szkoły (do sekretariatu) i złożenie Karty zgłoszenia ucznia (do pobrania na stronie szkoły).
 • Od 3 do 20 marca 2018 r. rozmowy rekrutacyjne z Dyrektorem Szkoły – konieczność wcześniejszego, telefonicznego umówienia się na spotkanie.
 • 21 marca 2018 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej.
 • Do 27 marca 2018 r. potwierdzenie woli uczęszczania do SP przez rodziców zakwalifikowanych dzieci i złożenie w sekretariacie wymaganych dokumentów (Kwestionariusz wraz z załącznikami).
 • Do 14 dni od dnia potwierdzenia woli należy opłacić wpisowe.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy siódmej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez Dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie ww. wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze Szkoły.

 

Opłaty w szkole

 • wpisowe – 400 zł (opłata jednorazowa)
 • czesne – 750 zł x 12 miesięcy. W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe. W klasach I-IV: m.in. rytmikę, gry zespołowe, koło informatyczne, teatralne, zajęcia plastyczne. W klasach VII-VIII: m.in. koło biblijne, szachowe, filozoficzne, redakcyjne, chór, zajęcia na siłowni.