Rekrutacja do szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do klasy I oraz do klasy VII szkoły podstawowej.

 

 

O przyjęciu do kl. I Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem;
 • spotkanie kwalifikacyjne szkolnego psychologa i nauczyciela z dzieckiem (zabawy dzieci w grupach pod opieką nauczycieli);
 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii.

Do sekretariatu Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • opinię psychologa i nauczyciela z przedszkola lub szkoły podstawowej;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami:

–    zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego;

–    diagnozę przedszkolną o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

–    opinię ks. Proboszcza o rodzinie;

–    dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);

–    skrócony odpis aktu urodzenia;

–    bilans sześciolatka;

–    świadectwo Chrztu Świętego.

 

O przyjęciu do kl. VII Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie decydują m.in.:

 • rozmowa Dyrekcji  z Rodzicami i dzieckiem;
 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • ocena z zachowania (minimum bardzo dobre);
 • konkurs świadectw (klasa V i VI).

Do sekretariatu Szkoły należy złożyć:

 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami:

–    opinię ks. Proboszcza o rodzinie;

–    dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);

–    skrócony odpis aktu urodzenia;

–    kartę zdrowia ucznia;

–    świadectwo klasy V i VI.

Terminarz

Terminarz:

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 3 lutego 2018 r. (sobota) o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.
 • Na spotkanie kwalifikacyjne psychologa szkolnego i nauczyciela z dziećmi zapraszamy 19 lutego 2018 r. o godz. 17.30 LUB 23 lutego 2018 r. o godz. 17.30 (jeden termin do wyboru).
 • Terminarz rozmów z Dyrektorem Szkoły zostanie ustalony indywidualnie z Rodzicami.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • O pozytywnej i negatywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są telefonicznie.
 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez Dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie ww. wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze Szkoły.
 • Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 3 marca 2018 r. (sobota) o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy VII Szkoły Podstawowej.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez Dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie ww. wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze Szkoły.

 

Opłaty w szkole

 • wpisowe – 400 zł (opłata jednorazowa)
 • czesne – 750 zł x 12 miesięcy (w ramach czesnego są również zajęcia dodatkowe, m.in. rytmika, zajęcia plastyczne czy język obcy)
 • świetlica – 50 zł