Rekrutacja do szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do klasy I szkoły podstawowej.

UWAGA!

Na prośbę rodziców prowadzimy rekrutację do drugiego oddziału klasy VII.

Zgłoszenia do drugiego oddziału klasy VII przyjmujemy do 20 CZERWCA.

Po tym terminie odbędą się indywidualne rozmowy rekrutacyjne.

 

 

O przyjęciu do kl. I Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem;
 • spotkanie kwalifikacyjne szkolnego psychologa i nauczyciela z dzieckiem (zabawy dzieci w grupach pod opieką nauczycieli);
 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii.

Do sekretariatu Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • opinię psychologa i nauczyciela z przedszkola lub szkoły podstawowej;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami:

–    zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego;

–    diagnozę przedszkolną o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

–    opinię ks. Proboszcza o rodzinie;

–    dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);

–    skrócony odpis aktu urodzenia;

–    bilans sześciolatka;

–    świadectwo Chrztu Świętego.

 

O przyjęciu do kl. VII Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie decydują m.in.:

 • rozmowa Dyrekcji  z Rodzicami i dzieckiem;
 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • ocena z zachowania (minimum bardzo dobre);
 • konkurs świadectw (klasa V i VI).

Do sekretariatu Szkoły należy złożyć:

 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami:

–    opinię ks. Proboszcza o rodzinie;

–    dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);

–    skrócony odpis aktu urodzenia;

–    kartę zdrowia ucznia;

–    świadectwo klasy V i VI.

Terminarz

Terminarz:

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 21 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.
 • Kartę zgłoszenia na rok szkolny 2017/18 przyjmujemy od 23 stycznia do 6 lutego 2017 r.
 • Na spotkanie kwalifikacyjne psychologa szkolnego i nauczyciela z dziećmi zapraszamy 6 lutego 2017 r. o godz. 17.30 LUB 10 lutego 2017 r. o godz. 17.30 (jeden termin do wyboru).
 • Terminarz rozmów z Dyrektorem Szkoły zostanie ustalony indywidualnie z Rodzicami.
 • Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 22 marca 2017 r.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • O pozytywnej i negatywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są telefonicznie.
 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez Dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie ww. wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze Szkoły.
 • Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 4 marca 2017 r. o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy VII Szkoły Podstawowej.
 • Kartę zgłoszenia na rok szkolny 2017/18 przyjmujemy od 4 marca do 17 marca 2017 r.
 • Od 6 marca do 24 marca rozmowy kwalifikacyjne z Dyrektorem Szkoły (konieczność wcześniejszego telefonicznego umówienia na spotkanie).
 • 27 marca 2017 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej.
 • Do 3 kwietnia 2017 r. potwierdzenie woli uczęszczania do SP przez rodziców zakwalifikowanych dzieci i złożenie w sekretariacie wymaganych dokumentów.
 • Do 14 dni od dnia potwierdzenia woli opłacenie wpisowego w wysokości 400 zł.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez Dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie ww. wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze Szkoły.

 

Opłaty w szkole

 • wpisowe – 400 zł (opłata jednorazowa)
 • czesne – 750 zł x 12 miesięcy (w ramach czesnego są również zajęcia dodatkowe, m.in. rytmika, zajęcia plastyczne czy język obcy)
 • świetlica – 50 zł