Rekrutacja do szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2019/2020 będziemy prowadzić nabór do:

  I klas PUBLICZNEJ szkoły podstawowej (bez czesnego)

planujemy nabór do dwóch I klas SP liczących do 20 osób

oraz

  VII klasy NIEPUBLICZNEJ szkoły podstawowej.

(warunkiem  utworzenia klasy jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczniów)

 

O przyjęciu do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • wynik rozmowy rekrutacyjnej Dyrekcji z rodzicami i dzieckiem;
 • analiza gotowości szkolnej dziecka;
 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii.

Do sekretariatu Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami (tj. kopia wstępnej diagnozy gotowości dziecka z przedszkola/szkoły lub kopia opinii o dziecku od nauczyciela z przedszkola/szkoły lub kopia opinii o dziecku od psychologa przedszkolnego/szkolnego);
 • zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego
 • opinię ks. Proboszcza o rodzinie;
 • dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • świadectwo Chrztu Świętego;
 • bilans 6 latka.

Wszystkie szczegóły dotyczące nauki w I kl. Publicznej Szkoły Podstawowej przedstawimy podczas spotkania informacyjnego (16.02.2019 r. godz. 11:00)

O przyjęciu do kl. VII Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • wynik rozmowy rekrutacyjnej  Dyrekcji z rodzicami i dzieckiem;
 • konkurs świadectw (klasa V i VI);
 • ocena z zachowania (na podstawie świadectw szkolnych) – wymagana wzorowa lub bardzo dobra;
 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • opinia od katechety.

Do sekretariatu Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami;
 • opinię od katechety;
 • dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);
 • skrócony odpis aktu urodzenia.

Wszystkie szczegóły dotyczące nauki w VII kl. Szkoły Podstawowej przedstawimy podczas spotkania informacyjnego

(02.03.2019 r. godz. 11:00)

Terminarz

Terminarz:

KLASA I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 • 16 lutego 2019 r. (sobota) o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy pierwszej  Publicznej Szkoły Podstawowej.
 • Od 16 lutego do 1 marca 2019 r. zgłaszanie do szkoły (do sekretariatu) i złożenie Karty zgłoszenia ucznia (do pobrania ze strony internetowej) wraz z załącznikami.
 • Od 4 marca  do 22 marca 2019 r.  rodzice wraz z dziećmi będą zapraszani telefonicznie na rozmowę  z Dyrektorem Szkoły.
 • 27 marca 2019 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej.
 • Do 3 kwietnia 2019 r. potwierdzenie woli uczęszczania do SP przez rodziców zakwalifikowanych dzieci i złożenie w sekretariacie wymaganych dokumentów (Kwestionariusz wraz z załącznikami).

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • O pozytywnej i negatywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są telefonicznie.
 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie internetowej Szkoły.

KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 2 marca 2019 r. (sobota) o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy VII Szkoły Podstawowej.
 • Od 2 do 15 marca 2019 r. zgłaszanie do szkoły (do sekretariatu) i złożenie Karty zgłoszenia ucznia (do pobrania na stronie szkoły).
 • Od 2 do 22 marca 2019 r. rozmowy rekrutacyjne z Dyrektorem Szkoły – konieczność wcześniejszego, telefonicznego umówienia się na spotkanie.
 • 25 marca 2019 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej.
 • Do 29 marca 2019 r. potwierdzenie woli uczęszczania do SP przez rodziców zakwalifikowanych dzieci i złożenie w sekretariacie wymaganych dokumentów (Kwestionariusz wraz z załącznikami).
 • Do 14 dni od dnia potwierdzenia woli należy opłacić wpisowe.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy siódmej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez Dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie ww. wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze Szkoły.

 

Opłaty w szkole

Opłaty w szkole podstawowej (niepublicznej)

 • wpisowe – 400 zł (opłata jednorazowa)
 • czesne – 750 zł x 12 miesięcy (klasy I – VII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
 • czesne – 850 zł x 10 miesięcy (klasa VIII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
 • świetlica – 50 zł x 10 miesięcy (klasy I – IV)

W klasach I-IV zajęcia dodatkowe: m.in. rytmikę, gry zespołowe, koło informatyczne, teatralne, szachowe, zajęcia plastyczne.

W klasach VII-VIII zajęcia dodatkowe: m.in. koło biblijne, szachowe, filozoficzne, redakcyjne, chór, zajęcia na siłowni.

 • internat – 400 zł x 10 miesięcy. (Internat tylko dla uczniów klas VII – VIII)

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

– szkoła publiczna (regulamin i karta zgłoszenia)

REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

karta zgłoszenia ucznia I SP

– szkoła niepubliczna (regulamin i karta zgłoszenia)

REGULAMIN REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

karta zgłoszenia ucznia VII SP