Rekrutacja do szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do klasy I szkoły podstawowej.

UWAGA! Na prośbę rodziców prowadzimy rekrutację do drugiego oddziału klasy VII.

 

O przyjęciu do kl. I Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem;
 • spotkanie kwalifikacyjne szkolnego psychologa i nauczyciela z dzieckiem (zabawy dzieci w grupach pod opieką nauczycieli);
 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii.

Do sekretariatu Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • opinię psychologa i nauczyciela z przedszkola lub szkoły podstawowej;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami:

–    zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego;

–    diagnozę przedszkolną o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

–    opinię ks. Proboszcza o rodzinie;

–    dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);

–    skrócony odpis aktu urodzenia;

–    bilans sześciolatka;

–    świadectwo Chrztu Świętego.

 

O przyjęciu do kl. VII Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie decydują m.in.:

 • rozmowa Dyrekcji  z Rodzicami i dzieckiem;
 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • ocena z zachowania (minimum bardzo dobre);
 • konkurs świadectw (klasa V i VI).

Do sekretariatu Szkoły należy złożyć:

 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami:

–    opinię ks. Proboszcza o rodzinie;

–    dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);

–    skrócony odpis aktu urodzenia;

–    kartę zdrowia ucznia;

–    świadectwo klasy V i VI.

Terminarz

Terminarz:

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 21 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.
 • Kartę zgłoszenia na rok szkolny 2017/18 przyjmujemy od 23 stycznia do 6 lutego 2017 r.
 • Na spotkanie kwalifikacyjne psychologa szkolnego i nauczyciela z dziećmi zapraszamy 6 lutego 2017 r. o godz. 17.30 LUB 10 lutego 2017 r. o godz. 17.30 (jeden termin do wyboru).
 • Terminarz rozmów z Dyrektorem Szkoły zostanie ustalony indywidualnie z Rodzicami.
 • Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 22 marca 2017 r.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • O pozytywnej i negatywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są telefonicznie.
 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez Dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie ww. wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze Szkoły.
 • Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 4 marca 2017 r. o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy VII Szkoły Podstawowej.
 • Kartę zgłoszenia na rok szkolny 2017/18 przyjmujemy od 4 marca do 17 marca 2017 r.
 • Od 6 marca do 24 marca rozmowy kwalifikacyjne z Dyrektorem Szkoły (konieczność wcześniejszego telefonicznego umówienia na spotkanie).
 • 27 marca 2017 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej.
 • Do 3 kwietnia 2017 r. potwierdzenie woli uczęszczania do SP przez rodziców zakwalifikowanych dzieci i złożenie w sekretariacie wymaganych dokumentów.
 • Do 14 dni od dnia potwierdzenia woli opłacenie wpisowego w wysokości 400 zł.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez Dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie ww. wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze Szkoły.

 

Opłaty w szkole

 • wpisowe – 400 zł (opłata jednorazowa)
 • czesne – 750 zł x 12 miesięcy (w ramach czesnego są również zajęcia dodatkowe, m.in. rytmika, zajęcia plastyczne czy język obcy)
 • świetlica – 50 zł