Prywatne Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek realizuje program zgodny z wymaganiami MEN i ma wszystkie uprawnienia szkół państwowych.

Od września 2006 r. szkoła jest koedukacyjna.

Każdy dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą o godz. 8:05 (początek lekcji – 8:15).

Uczniowie noszą mundurki.

W szkole tej znajdziesz:

możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy:

– zajęcia wzbogacające program nauczania – lekcje w muzeach, wycieczki krajowe i zagraniczne (wymiana  z katolickimi szkołami we Francji i Niemczech)

– nauka języków obcych na zróżnicowanym poziomie: angielskiego oraz francuskiego lub niemieckiego a ponadto dla chętnych: hiszpańskiego i rosyjskiego

– poszerzony program zajęć o charakterze kulturowym – koncerty, kino, teatr

– koła zainteresowań – miłośników sztuki, teatralne, redakcja gazetki szkolnej, informatyczne, przedmiotowe inne…

doświadczoną i oddaną młodzieży kadrę pedagogiczną oraz serdecznych wychowawców

opiekę lekarską, opiekę psychologa i możliwość uczestnictwa w warsztatach psychologicznych

atmosferę sprzyjającą nauce i rozwojowi własnemu

dobre warunki lokalowe, estetycznie urządzone wnętrza, nowocześnie wyposażone pracownie

internat dla dziewcząt spoza Warszawy